Regulamin

Warunki Imprez Turystycznych Nayebunny.travel

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych jest Bunny.travel zwane dalej jako Nayebunny.travel. Dane organizatora: Bunny.travel ul. Bobka 3b/8 43-400 Cieszyn, NIP 5482518760. Organizator wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzony przez Marszałka Województwa Śląskiego. Osoba fizyczna, która zawarła Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Nayebunny.travel zwana jest dalej Klientem.

§ 2. Zawarcie umowy

Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Nayebunny.travel następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji w systemie rezerwacyjnym na stronie internetowej http://nayebunny.travel. Rezerwację może założyć Agent w oparciu o umowę agencyjną zawartą ze Nayebunny.travel. Dokumentem potwierdzającym założenie rezerwacji jest Umowa generująca się w Panelu Klienta po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego przez Klienta.

§ 3. Płatności

Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki (każdorazowa wysokość zaliczki określona jest w ofercie) podczas dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do wpłaty całej ceny w momencie rezerwacji. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Nayebunny.travel zastrzega możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Nayebunny.travel obowiązany jest udokumentować wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub wzrost kursów walut. Nayebunny.travel zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków. Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej. Klient w terminie 7 dni od zawiadomienia dokonanego przez Nayebunny.travel obowiązany jest pod rygorem nieważności na piśmie poinformować Nayebunny.travel czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie z Klientem nie może być podwyższana.

§ 4. Realizacja imprezy turystycznej

Nayebunny.travel przyjmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z programem i świadczeniami zawartymi w ofercie, ma prawo jednak zmienić informacje w ofercie przed zawarciem umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej pod warunkiem poinformowania o tym Klienta. Odpowiedzialność Nayebunny.travel za niewykonane lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy turystycznej ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności wartości ceny. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Biura (pilota, rezydenta) w momencie powstania nieprawidłowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio Nayebunny.travel. Przedstawiciel Nayebunny.travel obsługujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania roszczeń.

§ 5. Bagaż

Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe. Dla wyjazdów letnich: 1 sztuka bagażu podręcznego do 7 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 25 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 160 cm). Dla wyjazdów zimowych: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm).

§ 6. Ubezpieczenie imprezy turystycznej

W cenie imprezy turystycznej zawarte jest podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w czasie trwania imprezy turystycznej. Ubezpieczenie zawarte jest z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00­867 Warszawa. Zakres ubezpieczenia obejmuje: koszty leczenia za granicą (do 20 000 EUR), następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 EUR). Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Podróży. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających a także innych przypadków wymienionych w §17 OWU. W uzasadnionych przypadkach Nayebunny.travel sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są zawarte w OWU dostępnych w siedzibie Nayebunny.travel. W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Nayebunny.travel zaleca zawarcie tego ubezpieczenia wraz z rezerwacją imprezy turystycznej.

§ 7. Świadczenia

Klient ma prawo do świadczeń określonych w ofercie Nayebunny.travel. Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty). Nayebunny.travel nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy.

§ 8. Reklamacje

Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić w formie pisemnej (nie e–mailem) przesyłką poleconą lub kurierską w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej na adres: Bunny.travel ul. Bobka 3b/8 43-400 Cieszyn. Nayebunny.travel odrzuci reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Nayebunny.travel w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia do biura. Pracownicy Nayebunny.travel nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych Klientów.

§ 9. Odpowiedzialność Klienta

Od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń przedstawicieli Nayebunny.travel dotyczących realizacji programu. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży (ważnego dowodu osobistego lub paszportu zgodnie z przepisami krajów w których odbywa się impreza turystyczna) oraz gdy wymagają tego przepisy­wiz turystycznych. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może skutkować usunięciem Klienta w trybie natychmiastowym, bez pokrycia przez Nayebunny.travel kosztów związanych z podróżą Klienta do miejsca zamieszkania z imprezy turystycznej oraz bez pokrycia kosztów utraconych dni pobytu. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibarku, opłaty klimatyczne, itp.). W przypadku braków, biuro zastrzega sobie prawo skierowania wezwania do zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu ich spłaty. Nieuregulowanie płatności może prowadzić do wystąpienia z pozwem przez biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania powodujące szkody na osobach czy też na mieniu.

§ 10. Odwołanie imprezy turystycznej

Nayebunny.travel zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy turystycznej w razie zbyt małej ilości uczestników, nie później jednak niż 5 dni przed terminem wyjazdu, o czym Klient poinformowany jest przed zawarciem umowy. Nayebunny.travel określa minimum Uczestników wszystkich wyjazdów autokarowych na 30 osób na dany kierunek w danym terminie. O odwołaniu imprezy Nayebunny.travel niezwłocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub telefonicznie. W takich wypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy. W związku z odwołaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie. Odwołanie imprezy turystycznej może nastąpić, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn określonych powyżej Klient otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych świadczeń.

§ 11. Rezygnacja z imprezy turystycznej

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem Panelu Klienta. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Nayebunny.travel. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Nayebunny.travel, Nayebunny.travel zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę:

1. do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 20%

2. od 30. do 23. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 25% ustalonej ceny,

3. od 22. do 16. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 40% ustalonej ceny,

4. od 15. do 9. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 50% ustalonej ceny,

5. od 8. do 3. dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ustalonej ceny,

6. od 2. przed rozpoczęciem imprezy do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej lub jej nierozpoczęcia 95% ustalonej ceny. Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny imprezy turystycznej po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z powyższymi punktami §11, Nayebunny.travel dokonuje niezwłocznie. Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient (zgłaszający) zobowiązany jest do poinformowania Nayebunny.travel o zmianie uczestnika na piśmie pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Opłata manipulacyjna przy zmianie uczestnika wynosi 75 PLN za osobę. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca.

§ 12. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klientów jest  Jagoda Bednorz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bunny.travel ul. Bobka 3b/8 43-400 Cieszyn, NIP 5482518760

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Umowy, a ich zbieranie następuje:

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy (w kraju i za granicą) gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby której dane dotyczą;

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Bunny.travel

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Bunny.travel przy realizacji poszczególnych usług, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne tj. hotele, przedsiębiorstwa transportowe, linie lotnicze

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Bunny.travel. a Klientem, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez Bunny.travel usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

Dane osobowe zgromadzone przez Bunny.travel mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Klientom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych przez Bunny.travel oraz prawo do poprawiania treści danych (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych) ;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Organizator ma prawo wykorzystania wizerunku Klienta ( zdjęcia , film z imprezy turystycznej ) w sytuacji uzyskania jego zgody .

§ 13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Warunkami Imprez Turystycznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.). Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. Nieważność pojedynczych postanowień umowy­zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 10 grudnia 2015 r.